ზარდაცემული

ზედსართავი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზარდაცემულის

იგივეა, რაც თავზარდაცემული.

ზარდაცემული შეჰყურებს.