თავზარდაცემული

ზედსართავი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: თავზარდაცემულის

ძალიან შეშინებული, შეძრწუნებული.

თავზარდაცემული ქალი. ამ ამბით თავზარდაცემული დარჩა.