ზავი

არსებითი სახელი

ნათესაობითი ბრუნვა: ზავის

შეთანხმება, რომელიც იდება დაპირისპირებულ, მეომარ მხარეთა შორის მშვიდობის დამყარების შესახებ.

დროებითი ზავი. ზავის პირობები.

იდიომები და მყარი შესიტყვებები

ზავი შეკრეს

ზავი დადეს.

ბმულები

საზავო